Chabot won 97 to 39. (Photos - Doug Jorgensen)

Tags