Las Positas won 84 to 80. (Photos - Doug Jorgensen)

Tags